La Villa delle Sorelle
Mistress Zaneta Gavlinne Angiolieri

Projects

A popular celtic song of Nova Scotia, this is a non-period piece made famous by the Rankin Family of Cape Breton Island. It is one of Gavlinne's favorite celtic songs and was the first song she ever performed in public.


Mo Rùn Geal Dileas

Chorus
Mo rn geal dleas, dleas
Mo rn geal dleas nach till thu nall?
Cha till mi fhin riut, a ghaoil, cha 'n fhaod mi,
O chin a ghaoil 's ann tha mise tinn.

Is truagh nach robh mi an riochd na faoilinn
A shnmhadh aotrom air bhrr nan tonn;
Is bheirinn sgrobag don eilean Ileach,
Far bheil an ribhinn dh'fhg m'inntinn trom.

Is truagh nach robh mi 's mo rogha cile,
Air mullach shlibhte nam beanntan mr,
'S gun bhi 'gar n-isdeachd ach ein an t-slibhe,
'S gun tugainn fhin di na ceudan pg.

O faithful fair one, o my rare one
Return my fair one to hear me cry
For thee my maiden, I'm sorrow laden
Without my fair one, I'll pine and die

Cha bhi mi strth ris a' chraoibh nach lb leam
Ged chinneach bhlan air bhrr gach gig.
Mo shoraidh sln leat ma rinn thu m'fhgail,
Cha d'thinig trigh gun mhuir ln 'na digh.


Traditional Gaelic From the CD, The Rankin Family, by The Rankin Family


« Back

In this section


Biography

Projects